STATUT

Uniwersytetu Nauczania Społecznego
Jana Pawła II w Tarnowie

Wstęp

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła (por. KK, n. 33; DA, n. 20; DM, n. 15). Statut Akcji Katolickiej w Polsce uszczegóławia te cele w Art. 9. zwłaszcza w paragrafie 2, który brzmi:

  Akcja Katolicka realizuje swoje cele poprzez:
 1. pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie;
 2. przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego;
 3. zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej: w diecezji, po uzgodnieniu z biskupem diecezjalnym; na szczeblu krajowym, w porozumieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym;
 4. angażowanie się w formację dzieci i młodzieży;
 5. kształcenie działaczy katolickich i przygotowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

W związku z powyższym Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej jako jedną z form realizacji wymienionych celów w ramach działań statutowych w porozumieniu z Biskupem Tarnowskim i za Jego pełną aprobatą powołuje w ramach swoich struktur Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II.

Dodatkową motywacją do podjęcia tej inicjatywy jest fakt, iż 22 października br. św. Jan Paweł II został ogłoszony pierwszorzędnym patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Rozdział I

Zasady ogólne

 1. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie (zwany w dalszej treści Statutu UNSJPII) jest jednostką organizacyjną Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 2. UNSJPII może używać pieczęci okrągłej oraz pieczęci podłużnej. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
 3. UNSJPII używa znaku graficznego opracowanego w Księdze Znaków, która stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 4. UNSJPII nie posiada wyodrębnionej osobowości prawnej i działa w strukturach Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Rozdział II

Struktura organizacyjna władz

 1. UNSJPII kieruje Dyrektor, którym każdorazowo jest Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 2. Nadzór nad działalnością UNSJPII sprawuje Biskup Diecezjalny poprzez Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 3. Do zakresu działań Dyrektora UNSJPII należy:
  1. reprezentowanie UNSJPII,
  2. zapewnienie obsługi organizacyjnej i biurowej UNSJPII, w tym Radzie Programowej i Samorządowi Słuchaczy,
  3. określanie szczegółowych kierunków działania,
  4. koordynacja realizacji celów i zadań UNSJPII,
  5. prowadzenie spraw członkowskich, w tym listy słuchaczy,
  6. dokonywanie wpisania i skreślenia z listy słuchaczy UNSJPII,
  7. wydawanie indeksów słuchaczom UNSJPII,
  8. przedkładanie Zarządowi do zatwierdzenia programu zajęć na każdy rok akademicki,
  9. składanie Zarządowi rocznych sprawozdań z działalności UNSJPII.

Rozdział III

Cele i zadania

 1. Celem UNSJPII jest organizacja zajęć dokształcających (kształcenie ustawiczne) o charakterze otwartym dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., Członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej w zakresie:
  1. nauczania społecznego Jana Pawła II,
  2. sposobu podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej i religijnej,
  3. upowszechniania dziedzictwa świętego Jana Pawła II,
  4. promowania w środowiskach osób zrzeszonych w ruchach i stowarzyszeniach duchowości, kultury i tradycji związanej z osobą Jana Pawła II,
  5. współpracy międzypokoleniowej,
  6. działania na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy między ruchami i stowarzyszeniami, w tym między innymi z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w kraju i za granicą,
  7. promowania wartości katolickich, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, i ukazywanie perspektyw związanych z podjęciem studiów magisterskich z teologii na UPJPII sekcja w Tarnowie,
  8. promocji wolontariatu.
 2. USNJPII realizuje swoje cele poprzez:
  1. wykłady z dziedziny KNS oraz innych dziedzin teologii,
  2. spotkania z ludźmi nauki, Kościoła, kultury, polityki i gospodarki działającymi w Polsce i na świecie,
  3. wycieczki turystyczne i krajoznawcze oraz pielgrzymki,
  4. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami państwowymi, Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Sekcja w Tarnowie oraz innymi uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą, oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami USNJPII,
  5. akcje promocyjne.

Rozdział IV

Zasady finansowania

 1. Działalność USNJPII jest finansowana z:
  1. darowizn i dotacji państwowych, a także dotacji pochodzących z Unii Europejskiej,
  2. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 2. UNSJPII prowadzi ekonomię finansową oraz rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi w Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 3. UNSJPII posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
 4. Dysponentem środków finansowych UNSJPII jest Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej lub z jego upoważnienia Dyrektor UNSJPII.

Rozdział V

Słuchacze

 1. Słuchaczem UNSJPII może być każda osoba zrzeszona w ruchach i stowarzyszeniach katolickich działających na terenie diecezji tarnowskiej, Nadzwyczajny Szafarz Komunii św., członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej, samorządowiec lub przedsiębiorca, która złożyła deklarację członkowską.
 2. Przed rozpoczęciem semestru, nie później niż 15 dni od dnia jego rozpoczęcia, słuchacz UNSJPII jest zobowiązany zgłosić swój udział w zajęciach.
 3. Uczestnicy zajęć, nieobjętych programem podstawowym (zajęcia fakultatywne), wnoszą opłaty pokrywające pełne koszty ich organizacji.
 4. W zajęciach fakultatywnych mogą brać udział osoby nie będące słuchaczami UNSJPII.
 5. Słuchacz jest zobowiązany do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach UNSJPII,
  2. przestrzegania Statutu UNSJPII.
 6. Słuchacz ma prawo do:
  1. zgłaszania w formie pisemnej lub ustnej kandydatury do samorządu UNSJPII,
  2. udziału w wyborach do samorządu UNSJPII, posiadając zarówno czynne lub bierne prawo wyborcze,
  3. uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i imprezach organizowanych przez UNSJPII,
  4. korzystania ze świadczeń i pomocy UNSJPII w ramach obowiązujących procedur,
  5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do programu i organizacji zajęć.
 7. Skreślenie z listy słuchaczy UNSJPII następuje w wypadku:
  1. złożenia pisemnej rezygnacji,
  2. śmierci.

Rozdział VI

Organizacja

 1. Rok akademicki UNSJPII trwa od 1 października do 30 czerwca kolejnego roku i składa się z dwóch semestrów: zimowego i letniego.
 2. Zajęcia objęte programem UNSJPII odbywają w pomieszczeniach udostępnionych przez Księży Proboszczów w punktach na terenie diecezji lub innym miejscu wskazanym przez Dyrektora, co jest regulowane stosownymi umowami.
 3. Każdy ze słuchaczy może studiować dowolną liczbę semestrów.
 4. Po zakończeniu każdego roku akademickiego słuchacz UNSJPII otrzymuje stosowne zaświadczenie.
 5. Opłaty za zajęcia nieobjęte programem podstawowym słuchacz obowiązany jest wnieść w sposób i w terminie wskazanym w ogłoszeniu Dyrektora UNSJPII. Brak uiszczenia opłaty skutkuje niedopuszczeniem do zajęć.
 6. Opłaty za zajęcia fakultatywne słuchacz obowiązany jest uiścić z góry.
 7. Za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył, nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
 8. Indeks słuchacza jest dokumentem, który upoważnia do:
  1. przebywania na terenie Uczelni,
  2. Uczestniczenia w zajęciach UNSJPII.
 9. Każdy słuchacz UNSJPII zobowiązany jest do posiadania w czasie zajęć aktualnego indeksu słuchacza.
 10. Utratę indeksu należy niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi UNSJPII, celem wydania duplikatu. Koszt jego sporządzenia w wysokości wskazanej przez Dyrektora ponosi interesant.
 11. Indeks przysługuje każdemu słuchaczowi i służy do dokumentacji wykładów stanowiąc jednocześnie identyfikację frekwencji na zajęciach.

Rozdział VII

Rada Programowa

 1. Radę Programową UNSJPII tworzą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele innych środowisk, wskazywani przez Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej z pośród, których Biskup Tarnowski powołuje odpowiednią liczbę i odwołuje według uznania.
 2. Rada Programowa liczy od 7 do 12 członków.
 3. Rada Programowa stanowi organ doradczy Dyrektora UNSJPII, który jednocześnie z urzędu jest członkiem Rady.
 4. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego, dwóch Zastępców i Sekretarza.
 5. Tryb pracy określa Rada w regulaminie działania.
 6. Rada Programowa kieruje pracą dydaktyczną UNSJPII, a w szczególności ustala program podstawowy oraz program zajęć fakultatywnych na każdy rok akademicki.
 7. Program podstawowy oraz program zajęć fakultatywnych każdorazowo zatwierdza Zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
 8. Z 8. uwzględnieniem okresu początkowego (01.02-30.06. 2018), kadencja Rady Programowej trwa 2 lata. Rozpoczyna się 1 października roku akademickiego i trwa do zakończenia kolejnego roku akademickiego.

Rozdział VIII

Samorząd słuchaczy

 1. Słuchacze UNSJPII mają prawo powołać Samorząd Słuchaczy UNSJPII, zwany dalej Samorządem, składający się z 6 do 8 osób wybranych przez zebranie Słuchaczy UNSJPII.
 2. Samorząd wybiera spośród siebie Przewodniczącego jego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika i Kronikarza.
 3. Każda grupa słuchaczy zajęć fakultatywnych ma prawo wybrać Starostę reprezentującego grupę przed prowadzącym zajęcia i kierownictwem UNSJPII.
 4. Samorząd ma prawo zgłaszania wniosków w sprawach doboru tematów wykładów oraz zajęć fakultatywnych.
 5. Samorząd ma prawo dokonywać oceny pracy wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia, organizacji zajęć i pracy Dyrektora UNSJPII.
 6. Samorząd ma obowiązek współpracować z kierownictwem UNSJPII we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych, w szczególności:
  1. przestrzegania Statutu przez Słuchaczy UNSJPII,
  2. przestrzegania ładu i porządku w trakcie zajęć,
  3. poszanowania oraz racjonalnego wykorzystania mienia UNSJPII i materiałów dydaktycznych,
  4. aktywnego uczestnictwa w zajęciach.
 7. Kadencja Samorządu Słuchaczy trwa 2 lata.

Rozdział IX

Skragi i wnioski

 1. Każdy ze Słuchaczy ma prawo do pisemnego złożenia na piśmie skargi lub wniosku w sprawach związanych z funkcjonowaniem UNSJPII.
 2. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania UNSJPII przyjmuje Dyrektor UNSJPII.
 3. Odpowiedzi na skargę lub wniosek udziela na piśmie Dyrektor UNSJPII w terminie 2 tygodni od jej wniesienia.
 4. Od decyzji Dyrektora UNSJPII w sprawie skargi lub wniosku przysługuje odwołanie do Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej.

Rozdział X

Zmian Statutu oraz interpretacji zawartych w nim zapisów dokonuje Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.